0

bamboo sticks

bamboo sticks
Product Description
Bamboo sticks!! FOB 1339 USD/ton! FOB 92649 INR/ton !FOB 9000 RMB/ton!

Please contact me!

My email :Echo@kingyoincense.com

Contact Us

Xiaogang, xinhui town, Jiangmen City, Jiangmen, Guangdong, 553027, China